Allmänna Villkor

 

Fastighet

Allmänna villkor rev. 2022. 11. 04 
Fastighet Avtalskunder

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan Maries Puts & Städ Fastighet AB, hädanefter kallad MPSF och Kund. 

2.AVTALSTID 

Avtalet löper inledningsvis med en fast period om 6 månader och därefter med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Kunden har dock möjlighet att säga upp avtalet under den fasta avtalsperiodens första 2 månader. Sker ingen sådan uppsägning löper avtalet vidare med den fasta perioden. 

3.UPPDRAGETS UTFÖRANDE 

Utförande av uppdrag sker enligt överenskommelse mellan kund och MPSF. I avsaknad av avtalade instruktioner utförs arbetet fackmannamässigt. Uppdrag utförs ej på röd dag (midsommarafton, julafton och nyårsafton gäller som röd dag). Det åligger Kunden att skriftligen informera MPSF om Kundens regler och föreskrifter som berör MPSF utförande av avtalade tjänster. 

4.BETALNINGSVILLKOR 

Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg betalas mot faktura 30 dagar från fakturadatum. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar MPSF en påminnelseavgift på 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8 % på utestående belopp. 

5.FORCE MAJEURE 

Förhållande eller händelser som arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av myndighet eller annan omständighet utanför MPSF:s kontroll som medför att MPSF inte, eller till orimligt höga kostnader, kan fullgöra åtagande enligt detta avtal fritar MPSF från fullgörande av dess avtalade åtaganden under den tid förhållandet råder. 

6.PRISJUSTERING 

Priset vid avtalets ingående ligger fast i ett år ifrån avtalsstart. Priserna ses över årligen. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har MPSF rätt att justera pris vid betydande förändringar av MPSF kostnader för personalens löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter.

Avgiftsförändringar meddelas kunden via e-post/och eller brev senast en månad innan prisändringen sker. 

7.PRISER 

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. 

Priset är beräknat på antal städtillfällen enligt avtal och är fördelat på 12 månader. 

8.VID SJUKDOM/FRÅNVARO AV STÄDARE 

Vid sjukdom hos ordinarie städare ersätter MPSF med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat. 

9.REKLAMATION 

Pga. arbetet utförs i en föränderlig miljö skall reklamation ske senast 48 timmar från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts. Städning som sker på fredagar kan reklameras senast måndag veckan efter. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation skall ske skriftligen, per mail till fastighet@maries.se eller per telefon till MPSF. Vid befogad reklamation åtgärdas fel eller brist av MPSF genom åtgärd av ordinarie städare. Om kund själv åtgärdar fel innan MPSF kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från MPSF. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

10.SKADOR 

Skada som orsakats av att personal ifrån MPSF varit oaktsam åtgärdas i första hand genom reparation och i andra hand genom ersättning motsvarande skadan. Kunden är skyldig att informera MPSF om något är trasigt, obrukbart eller har nedsatt funktion och som kan leda till skada vid användning. Kunden är också skyldig att informera om interiören är speciellt känslig för vanligt förekommande städmoment eller rengöringsmedel. Detta görs till kontoret och inte till städare. MPSF ansvar omfattar inte skada som beror på Kunden, t ex genom felaktig eller ofullständig information. Anmälan av skada skall ske till MPSF inom 48 timmar efter att kunden märkt eller borde ha märkt skadan. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet, indirekta skador eller följdskador. MPSF ansvar är begränsat till högst 10 miljoner per skadetillfälle för finansiell följdskada  och högst 1 miljon kronor per kalenderår för förmögenhetsskada. MPSF sammanlagda skadeståndsansvar är dock begränsat till 20 miljoner kronor per kalenderår. 

11.VID UPPEHÅLL/AVBOKNING 

Vid uppehåll eller avbokning utgår full debitering för Fastighetskunder. För Företagskunder gäller följande: Om arbetet ej behöver utföras under Kundens huvudsemester, varmed avses högst fyra sammanhängande veckor under perioden juni t.o.m. augusti, kan MPSF reducera arvodet med 70 % för perioden. Skriftlig begäran härom måste sändas till MPSF minst tre månader före Kundens uppehåll. 

12.UPPSÄGNING 

Efter fast avtalsperiod gäller en uppsägningstid på 3 månader och gäller för båda parter. Uppsägningstid gäller från och med det nästkommande städtillfället. Städtillfällen under uppsägningstid kan inte avbokas, vid avbokning under uppsägningstid debiteras fullt pris. Om kund inte fullföljer den fasta avtalsperioden kommer MPSF att debitera fullt pris för de uteblivna och ej utförda städtillfällena. 

13.FÖRÄNDRING AV OBJEKT/UPPDRAG 

Alla förändringar av/inom objektet som t.ex. ombyggnation, renovering m.m. som kan inverka på städningen måste meddelas MPSF senast 2 månader innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat MPSF så kan inte MPSF garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Alla städuppdrag utöver avtalat utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall göras via kundservice per telefon eller skriftligen till fastighet@maries.se / foretag@maries.se och inte via städare

14.NYCKLAR/LARM/PORTKOD 

Om städuppdrag utförs under tid då kund inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvarar för att ge MPSF tillgång till lokal genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. 

MPSF säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer. MPSF ansvarar för märkning av nycklar med Stöldskyddsföreningen, SSF:s brickor. Stöldskyddsbrickan fästes tillsammans med utkvitterad nyckel. Formuläret ”Nyckel & Larmkvittens” är det som styr hanteringen och ska vara signerat av båda parter. Om kund inte meddelar MPSF förändringar såsom t.ex. ny portkod, byte av larm/larmföretag, nya nycklar eller dylikt avsäger sig MPSF allt ansvar vad gäller utebliven städning eller utlösning av larm. MPSF behöver två uppsättningar nycklar. Medarbetaren utsedd att utföra städuppdraget behöver en uppsättning för att kunna utföra regelbundna städningar enligt avtal. MPSF behöver den andra uppsättningen för de kvalitetskontroller som utförs regelbundet samt för påfyllnad av städmaterial och andra avtalade artiklar.

Vid avslutat samarbete är det viktigt att kunden är närvarande vid sista städtillfället för kvittering och återlämning av nycklar. Om så inte sker kan nycklar hämtas på MPSF kontor inom 14 dagar. Hämtas nyckel inte skickas den per post i ett rekommenderat brev. Avgift 300 kr ex. moms. Om städavtalet och formuläret ”Nyckel & Larmkvittens inte är påskrivet gäller inga försäkringar. Förutsatt att företaget har korrekta uppgifter om larmkod tarMPSF ansvar för eventuella larmhändelser under avtalad arbetstid. Ersättning utgår med max 2500 kr inkl. moms per utryckning den dagen. 
MPSF svarar för låsbyten orsakat av förlust av kvitterade nycklar med belopp upp till tio tusen SEK. 

15.ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER, FAKTURAADRESS 

För att MPSF ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste MPSF ha korrekt kontakt och faktureringsuppgifter. 

Kunden skall utse kontaktperson till vilken MPSFs personal kan vända sig med frågor. Ändringar av dessa ska alltid göras till kundservice via telefon eller skriftligen.

Ändringar som görs till personal på plats eller på annat sätt godtas inte. 

16.LOKALER/MEDEL/MATERIAL 

Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i städningen är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för MPSF kommer städningen att utebli i det utrymmet utan prisreduktion. Kunden skall tillhandahålla MPSF för verksamheten lämpligt rum med tillgång till varmt och kallt vatten samt uttömningsmöjlighet. 

För en säker arbetsmiljö  kräver  MPSF att material kan låsas in för undvikande av olyckor. Därför ska kund tillgodose säker förvaring av städredskap och rengöringsmedel som endast behörig personal har tillgång till. Om kund inte tillgodoser detta, fråntar sig MPSF allt ansvar för städredskap och rengöringsmedel som ej förvarats på ett tillfredställande sätt samt skada/olycka som kan uppstå vid felanvändning av dessa vid osäker förvaring. MPSF har också rätt att debitera kund vid förlust av städredskap och rengöringsmedel som förvaras hos kund. 

17.SKYDDS- OCH ARBETSMILJÖFRÅGOR 

MPSF har som arbetsgivare huvudansvaret för arbetsmiljön för sina anställda. Kunden har ansvar över arbetsstället enligt arbetsmiljölagen och skall sörja för att fasta samt lösa anordningar som t.ex trappor, hiss, vask, golvbeläggning m.m kan användas utan risk för skada eller ohälsa. I enlighet med arbetstidslagen försäkrar MPSF att våra medarbetare har rätt till kortare avbrott i sitt arbete, det vill säga pauser hos våra kunder. Med det menas i praktiken att de även har rätt att gå på toaletten, dricka ett glas vatten samt få möjligheten att äta medhavd matsäck när arbetet tillåter en paus. 

18.FÖRSÄKRING 

Kunden ansvarar för att hålla sin egendom försäkrad. 

19.SEKRETESS 

Vardera part förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. 

Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter. 

20.HÄVNING 

Båda parter äger rätt att häva avtalet under följande förutsättningar om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. 

Om betalning inte erläggs i rätt tid, har MPSF rätt att omedelbart upphöra med arbetet och häva avtalet, varvid kunden skall utge skadestånd med ett belopp utgörande 30 % av avtalsbundet arvode för återstående delen av avtalets giltighetstid. 

21.ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR 

MPSF har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet. MPSF äger rätt att överlåta avtalet till annat bolag.
 

22. BESTÄMMELSEOGILTIGHET 

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. 

23.TVIST 

Tvister som ej kan avgöras vid förhandlingar parterna emellan rörande tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.