Allmänna Villkor Privat

Allmänna villkor rev. 2023. 01. 11

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan Maries Puts & Städ PRIVAT AB, hädanefter kallad maries.se och Kund.

2. AVTALSTID/UPPSÄGNING

För abonnemangskunder:

Bindningstid, 1 månads ömsesidig uppsägningstid gäller för båda parter. Uppsägningstiden börjar löpa från och med det nästkommande städtillfället. Städtillfällen under uppsägningstid kan inte avbokas. Vid avbokning under uppsägningstid debiteras fullt pris utan rätt till skattereduktion om uppdraget avbokas och inte utförs. Om kund inte fullföljer den fasta avtalsperioden kommer maries.se att debitera fullt pris för de uteblivna städtillfällena.

3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE

Utförande av uppdrag sker enligt överenskommelse mellan kund och maries.se. I avsaknad av avtalade instruktioner utförs arbetet fackmannamässigt.

För abonnemangskunder: Uppdrag utförs ej på röd dag (påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton gäller som röd dag). maries.se kontaktar kund i god tid före röd dag för ombokning av städning till annan dag.

4. BETALNINGSVILLKOR

Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg sker mot faktura inom 15 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas ut med e-post om inget annat är angett. För pappersfaktura tillkommer en avgift. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar maries.se en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8 % på utestående belopp. 

Om skattereduktion, RUT-avdrag, ska nyttjas måste detta meddelas vid beställningen av arbetet. Det är kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskrids.

Om skattereduktion har nyttjats fullt ut eller om Skatteverket av annat skäl nekar utbetalning av ersättning till maries.se kommer kunden att faktureras hela arbetskostnaden samt en administrativavgift på 130 SEK. Om kunden vill ändra person som ska ha skattereduktion efter att faktura utfärdats, eller ansökan till Skatteverket avsänts, tar maries.se även i dessa fall en administrativavgift om 130 SEK.

5. FORCE MAJEURE

Förhållande eller händelser som arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av myndighet eller annan omständighet utanför maries.se kontroll som medför att maries.se inte, eller till orimligt höga kostnader, kan fullgöra åtagande enligt detta avtal fritar maries.se från fullgörande av dess avtalade åtaganden under den tid förhållandet råder.

6. PRISER

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Preliminär skattereduktion görs efter gällande regler. 

7. PRISJUSTERING

För abonnemangskunder:

Priserna ses över årligen. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har maries.se rätt att justera pris vid betydande förändringar av maries.se kostnader för medarbetarnas löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar meddelas kunden via e-post senast en månad innan prisändringen sker.

8. VID SJUKDOM/FRÅNVARO

Vid sjukdom/frånvaro av fältmedarbetare ersätter maries.se med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat.

9. REKLAMATION

Pga. att arbetet utförs i en föränderlig miljö skall reklamation ske senast 48 timmar (helg ej inräknat) från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation skall ske skriftligen per e-post eller muntligen per telefon till maries.se, om kunden själv åtgärdar fel innan maries.se kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från maries.se. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

10. SKADOR

Skada som orsakats av att medarbetare ifrån maries.se varit oaktsam åtgärdas i första hand genom reparation och i andra hand genom ersättning motsvarande skadan. Kunden är skyldig att informera skriftligen, per e-post eller muntligen per telefon till maries.se om något är trasigt, obrukbart eller har nedsatt funktion och som kan leda till skada vid användning. Kunden är också skyldig att informera om interiören är speciellt känslig för vanligt förekommande städmoment eller rengöringsmedel. Anmälan av skada skall ske till maries.se inom 48 timmar efter att kunden märkt eller borde ha märkt skadan. 

maries.se ersätter inte skador som åstadkommits på grund av att lös/fast inventarier inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan vara tavlor som inte är korrekt uppsatta eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas maries.se som sedan skriver in detta på kundkortet. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej. (Kompensation på städutrustning ges inte. Städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, men också underhåll av städutrustning i sin bostad).

Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet, indirekta skador eller följdskador.

maries.se ansvar är begränsat till högst 10 miljoner per skadetillfälle för finansiell följdskada  och högst 1 miljon kronor per kalenderår för förmögenhetsskada. MPSF sammanlagda skadeståndsansvar är dock begränsat till 20 miljoner kronor per kalenderår.

11. AVBOKNING

Vid avbokning tidigare än 72 timmar (helg ej inräknat) före inbokad tjänst har kunden rätt till avbokning utan kostnad. Vid avbokning inom 72 timmar innan inbokad tjänst debiteras avbokning enligt följande:

Hemstädning, fönsterputs, kökstvätt och badrumstvätt:
- Upp till 150 kvm / 1-15 fönster / badrumstvätt: 300 kr
- Över 150 kvm / 15 fönster eller mer / kökstvätt: 600 kr.

Storstädning, flyttstädning, byggstädning:
- Upp till 150 kvm: 700 kr
- Över 150 kvm: 1 400 kr.

12. UPPEHÅLL

För abonnemangskunder:

Kunden har möjlighet att ha uppehåll upp till 12 veckor en gång per kalenderår. Vid uppehåll måste sista dag för uppehåll anges av kund.

13. FÖRÄNDRING AV UPPDRAG/OBJEKT

För abonnemangskunder:

 Alla förändringar av/inom objektet som t.ex. stambyte, pälsdjur, renovering, ombyggnation m.m. som kan inverka på städningen måste meddelas maries.se minst 2 veckor innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat maries.se så kan inte maries.se garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Innan en lång reparation/renovering avslutas måste maries.se bli informerad i god tid så att maries.se kan komma och besikta städområdet före maries.se återgång till ordinarie städning. Vid upptäckt av förändring i städnivå kontaktas ansvarig hos kund för vidare information. Om kund önskar att få ordinarie städnivå under försämrade omständigheter äger maries.se rätt att debitera extra för detta. Alla städuppdrag utöver avtalad städinstruktion utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall ske skriftligen per e-post eller per telefon till maries.se.

14. ARBETSGIVARANSVAR

I enlighet med arbetstidslagen försäkrar sig maries.se oss om att våra medarbetare har rätt till kortare avbrott i sitt arbete, det vill säga pauser hos våra kunder. Med det menas i praktiken att de även har rätt att gå på toaletten, dricka ett glas vatten samt få möjligheten att äta medhavd matsäck när arbetet tillåter till en paus.

15. NYCKLAR/LARM/PORTKOD

Om uppdraget utförs under en tid då kunden inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvarar för att ge maries.se tillgång till bostad genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. maries.se säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer.

För abonnemangskunder:

Vid avslutat samarbete är det viktigt att kunden är närvarande vid sista städtillfället för kvittering och återlämning av nycklar. Om så inte sker kan nycklar hämtas på maries.se kontor inom 14 dagar. Hämtas nyckel inte ut skickas den per post i ett rekommenderat brev. En avgift debiteras på nästkommande faktura.

Om städavtalet och formuläret ”Nyckel & Larmkvittens inte är påskrivet gäller inga försäkringar.

maries.se svarar för låsbyten orsakat av förlust av kvitterade nycklar med belopp upp till tio tusen SEK.

16. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

(gäller fysiska personer)

Genom kundens beställning av uppdraget samtycker kunden till att maries.se behandlar kundens personuppgifter. Behandlingen består i registrering, arkivering i maries.se kundregister och används till utskick i marknadsföringssyfte. Kunden informeras härvid om detta samt att maries.se är personuppgiftsansvarig. Som kund har du alltid rätt att neka till utskick som reklam/erbjudanden.

17. ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER, FAKTURAADRESS

För att maries.se ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste maries.se ha korrekt kontakt- och faktureringsuppgifter. Det gäller även uppgifter för eventuell skattereduktion.

Ändringar av dessa ska alltid göras skriftligen per e-post eller muntligen per telefon till maries.se. Ändringar som görs till medarbetare på plats eller på annat sätt godtas inte.

18. LOKALER/MEDEL/ RENGÖRINGSARTIKLAR ALLMÄNNA VILLKOR

Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i uppdraget är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för maries.se kommer uppdraget att utebli i det utrymmet utan prisreduktion. 

För abonnemangskunder:

I hemstädningsabonnemang ingår rengöringsartiklar och städprodukter. 

19. FÖRSÄKRING

Kunden ansvarar för att hålla sin egendom försäkrad.

20. HÄVNING

Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om arbetsmiljön hos kunden bedöms undermålig, har maries.se rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet.

21. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

maries.se har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. 

För abonnemangskunder:

Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet. maries.se äger rätt att överlåta avtalet till annat bolag.

22. BESTÄMMELSEOGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.